آیا الگوریتم اینستاگرام در زمان فیلترینگ بدرستی اجرا میشود
در فضای مجازی مقاله ها و راه حلهای زیادی در مورد رعایت الگوریتم اینستاگرام نوشته

شده است و تقریبا تمام کسانی که بصورت حرفه ای در این شبکه اجتماعی فعالیت

میکنند در پی اجرای این استانداردها هستند اما طی تحقیقات دوره ای وب سایت دیتولایک

با وجود فیلترینگ قوی کشور ایران رعایت یا عدم رعایت این مقوله به چشم نمیاید چون وقتی کاربری

وب سایت دیتولایک
فروش فالور و لایک و ویو اینستاگرام

بالجبار با فیلتر شکن به شبکه اجتماعی وصل میشود ابتدای امر آی پی کاربر

در مرزهایی خارج از کشور تشخیص داده میشود و این اولین گزینه برای گمراه شدن

سیستمها و رباتهای اینستاگرام به جهت تعیین صحیح الگوریتم اینستاگرام میباشد

و دوم وجود سرورها و تانلهایی که باید فیلترینگ را دور بزنند باعث میشود

که پیجهای ایرانی همواره برای امنیت شبکه اجتماعی اینستاگرام تهدیدی خطرناک و مضر

به حساب بیایند

کلام آخر:
رعایت اصول حرفه ای گری در شبکه اجتماعی اینستاگرام همیشه مطلوب و خوب بوده
اما با وجود فیلترینگ قوی در کشور نمیتوان به درستی انجام آن دل بست و باید دنبال
شیوه های جدید در جذب فالور و لایک بود