به دلیل سختگیری های شدید مدیریت اینستاگرام
این وب سایت برای جلوگیری از حذف یا مسدود شدن احتمالی پیج اینستاگرام شما بعد از
خرید رباتی را طراحی نموده که بعد از سفارش شما به پردازش ریسک انجام خرید میپردازد
و درصورتیکه احتمال ایجاد مشکل در پیج شما مشهود باشدانجام سفارش شما را
تا رفع خطر احتمالی سفارش شما را به تعویق می اندازد

لطفاً در صورت تاخیر در انجام سفارش شکیبا باشد